• Subcribe to Our RSS Feed

Vad gör vi?

Återkommande mötesplatser

Gudstjänst: Firas regelbundet söndagar (se ”program”). Våra gudstjänster är tillfällen när vi vill söka Gud och hans närvaro. Vi ber och sjunger tillsammans, lyssnar till ord från Bibeln och Ordets predikan. En gång i månaden delar vi nattvard med varandra. Här finns, inte minst vid kyrkkaffet, även tid för det mellanmänskliga mötet.

Söndagsskola: Under stora delar av skolåret (se ”program”) erbjuder vi, parallellt med våra gudstjänster, söndagsskola för barn från ca. 6 år och uppåt. Barnen är med en stund i gudstjänsten och går sedan ner till sin egen samling. Denna rymmer sång, bibelberättelse, bön, samt pyssel och lek.

Scout: Vår equmeniascoutkår träffas tisdagskvällar kl. 18.30-20.00. Den är öppen för alla från skolår 3 och uppåt. Tidig höst och sen vår är vi mycket ute. Kvällarna fylls av diverse scoutrelaterade aktiviteter samt tankar om Gud och livet. Till detta kommer hajker och läger.

Läsarton med torsdagsträffen: Samlingar varannan torsdag, höst till vår (se ”program”), för daglediga och pensionärer. Läsarton är kören för dig som tycker om att sjunga de gamla läsarsångerna. På samlingarna sjunger vi tillsammans, delar livet och kaffebord. Inte sällan har vi besök av någon gäst som berättar från sitt liv och sin tro. Allt sker under Roland Wolmesjös ledning.

Lovsångskvällar: Tillsammans med EFS- och Elimkyrkan inbjuder vi några gånger per termin (se ”program”) till kvällar i Norrabergskyrkan där lovsången till Gud står i centrum. Här vill vi skapa ett rum för att söka och möta Gud genom tillbedjan och bön. Kvällarna rymmer även kortare förkunnelse och möjligheter till att få förbön. Kvällarna avrundas, för dem som vill, med ett enkelt fika.

Alphakurs: En kurs som är en sorts grundkurs i kristen tro eller ”vuxenkonfa” som vill ge en möjlighet att ta tag i frågorna runt livets mål och mening. Alpha har sina rötter i anglikanska kyrkan i England och är spridd och använd över stora delar av världen. Kursen, som vi erbjuder varje termin i samarbete med Elimkyrkan, sträcker sig över 10 kurskvällar. Under dessa äter vi först tillsammans, lyssnar därefter till ett föredrag om den kristna tron och avslutar sedan kvällen med ett samtal utifrån det vi hört.

Gospelkören Gospel Voice: Är en egen förening, men som har sina övningar och sin hemvist i vår kyrka. Kören har en tydlig kristen förankring, men är öppen för alla som vill sjunga gospel. För mer info och kontakt: klicka på denna länk!